چرت و پرت

اومدم

عروسی هم تمام شد...

چه زود می گذره این عمر.. انگار همین دیروز بود که تازه اومده بود خواستگاریم...

امروز هم خانه ماندم... راستش اصلا حوصله کار کردن ندارم /// اما از فردا باید برم سر کار

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦ - صبا ...