چرت و پرت

فمينيست بازی

آیا دقت کردید به این نکته لطیف که میگویند:......

هرچی که خوبه اسم خانم در اینکارشه مثل ... خورشید خانم  -مهتاب خانم -خانم گل- پروانه خانم و ....

ولی ولی .....هرچی که بده کنارش آقا  است.    مثل ...آقا گرگه - آقا روباه -آقا دزده  -آقا .....

آخی....(منظوری نداشتما)

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥ - صبا ...