چرت و پرت

عاشقانه

سخن عاشقانه...

عاشق کم است...
سخن عاشقانه فراوان...
روزگاريست...چه بد...
که ديگر کلام عاشقانه دليل عشق نيست...
و آواز عاشقانه خواندن...دليل عاشق بودن...
عشق...
آنگاه که به واژه تبديل شد...و به نگاه...و به آواز...و به نامه...و به اشک...و به شعر...
و در بسته بنديهای کاملا متشابه...
به مشتريان تشنه عرضه شد...
در هر بازار غير مسقفی هم...
می توان آن را خرید...
و به معشوق هدیه کرد...
و همین عشق را تحقیر کرده است...

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦ - صبا ...