چرت و پرت

عروسی

فردا دارم می رم لباس عروس بخرم ... خیلی سخته ....نمی دانم ، چه مدلی بگیرم ...

کارهای عروسی ام ... کارهای روزنامه .... آمدن خواهرم به ایران ... همه اینها باعث شده که نتونم اینجا را به روز نگه دارم ... اما برمی گردم ... خیلی زود

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - صبا ...