چرت و پرت

 

بعضی اوقات از این همه ناعدالتی خسته می شم...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - صبا ...