چرت و پرت

 

بد جوری بین دوراهی گیر کردم ! برم؟ یا نرم؟

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٦ - صبا ...