بیمارستان های دولتی سال آینده ورشکست می شوند

سرانه درمان کمتر از 4500 تومان

در بودجه سال 85 به جای تصویب نرخ 7 هزار تومانی سرانه درمان که توسط شورای عالی بیمه محاسبه شده بود، 3 هزار و 900 تومان به این امر اختصاص یافت. این تفاوت قیمت سرانه با نیاز واقعی بخش بهداشت و درمان کشور باعث بروز کسری بودجه ها و نارضایتی های زیادی در میان مردم و پزشکان شد.علاوه بر آن دولت در قبال انجام تعهد خود در اهداف برنامه‌توسعه چهارم نیز ناتوان ماند. بر اساس قانون چهارم توسعه سهم مردم از هزینه های درمانی تا پایان برنامه باید به ‪ ۳۰درصد تقليل يابد اما درحاضر ‪ 60درصد هزينه‌هاي درماني را مردم پرداخت مي‌كنند و با روند فعلي شاهد افزايش اين هزينه‌ها بر دوش مردم از 60 درصد فعلي به بيش از 70 تا 80 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه خواهيم بود که این به معنی عمل عکس دولت در انجام تعهد خود است.

/ 0 نظر / 13 بازدید